Dis­play #
Name Posi­tion Phone City State Coun­try
Wei Hong Director 7654943859 West Lafayette Indiana USA
Atsushi Fukada Tech­ni­cal advisor 7654943828 West Lafayette Indiana USA
Joni Hip­sher Admin­is­tra­tive Assis­tant to the Director 7654943841 West Lafayette Indiana USA
Kaihu Wang Vis­it­ing Scholar from SJTU 7652501086 West Lafayette Indiana USA
Holly Wang Direc­tor, CIP Per­form­ing Arts Troupe West Lafayette Indiana USA
John Lay­ton Direc­tor, Con­fu­cius Classroom 7657716000 Lafayette Indiana USA
Ye Sun Teacher, Lafayette School Corp Lafayette Indiana USA
Sarah Kong Media Assistant West Lafayette Indiana USA
Jing Su Assistant West Lafayette Indiana USA
Qiyue (Jen­nifer) Liang Assistant West Lafayette Indiana USA